ه ، در تاریخ 29 اوت 2016 توسط 9 عضو پایه گذار (5 عضو پایه گذار فرانسوی و 4 ایرانی) با هدف کمک به